ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ได้มีพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายรอยตะวัน สุปันนุช ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอบุณฑริก เป็นประธานในพิธี และมีนาย ไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล่าวรายงาน โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งนี้ ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีจิตอาสา และนำความรู้ที่ได้เรียนมา ช่วยเหลือชุมชน โครงการฯ ประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก ดังนี้

ภารกิจที่ 1 บริการซ่อม รถยนต์ รถจักรยานยนต์เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ภารกิจที่ 2 บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ
ภารกิจที่ 3 พัฒนา การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการระหว่างวันที่ 22 – 27 เมษายน 2562