บุคลากร

นางอรทัย ซาแสน

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน

ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นายรณฤทธิ์ อมรสิน

ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง

ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นายณัฐพล เทพมา

ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นายอิทธิพล นราชัย

 ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนงบประมาณ

นางสาวเจนจิรา สบายใจ

เจ้าหน้าที่ธุรการงานแผนงานและงบประมาณ