บุคลากร

นายรณฤทธิ์ อมรสิน

คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้างานแผนและงบประมาณ

นายอาคม  ปาสีโล

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายวันชัย ศุภธีรารักษ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสุภาพร ไชยชนะ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การเกษตรและพัฒนาชนบท

นางสาวเสาวภา ยุติ

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวเจนจิรา สบายใจ