ผู้จัดทำ

ในภาพอาจจะมี Got Thanawat, กำลังยิ้ม, กำลังยืน


นายธนวัฒน์ เนาวดี

6131284005 ปวส.2

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนกวิชาเทคโนโลยีคิมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย


นางสาวปาริชาติ ชานิคม

6131284001 ปวส.2

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

แผนกวิชาเทคโนโลยีคิมพิวเตอร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย