ประวัติ

ประวัติ ความเป็นมา ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ชื่อเดิมคือ โรงเรียน ช่างไม้อุบลราชธานี รับนักเรียนที่ส าเร็จชั้นประถมปีที่ 4 เข้าเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นต้น 3 ปี พ.ศ. 2498 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้รวมโรงเรียนช่างไม้ ช่างโลหะ และช่างตัดผม เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนการช่างอุบลราชธานี

พ.ศ. 2501 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยรับผู้ส าเร็จชั้นประโยคมัธยม อาชีวศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี

พ.ศ. 2514 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนเทคนิคอุบลราชธานี

พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาเขต 1 อุบลราชธานี พ.ศ.

2522 ได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

สถานที่ตั้ง

อาคาร2 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (34000) หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047, 254529, 252566, 251457 หมายเลขโทรสาร (045) 261077