แผนผังบุคลากร

นายทวีศักดิ์  บุตรจันทร์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายวันชัย ศุภธีรารักษ์

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 นายอิทธิพล สุขเติม

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายกตนนท์  นาทัน

หัวหน้างานความร่วมมือ

นายพูนพงศ์  สวาสดิพันธ์

 หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางกนกพร  ไชยวิเศษ

 หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางสุภาพร  ไชยชนะ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ